401-292 2 1/2" x 2 1/2" x 2" Reducing Tee Slip x Slip x Slip Sch 40 PVC Fitting White

401-292 2 1/2" x 2 1/2" x 2" Reducing Tee Slip x Slip x Slip Sch 40 PVC Fitting White


Share


Our Price:

$CAD12.50

QuantitySKU 401-292

2 1/2" x 2 1/2" x 2" Reducing Tee Slip x Slip x Slip Sch 40 PVC Fitting White. 401-292.

: *
: *
: *
 

417-020 2" Elbow 45° Slip x Slip Sch 40 PCV Fitting White

417-020

$CAD4.80

NDS119TBC - 12 x 20 x 6 Jumbo Valve Box NDS

NDS119TBC

$CAD95.00